Acord amb la llei de Reglament d’espectacles Públics i Activitats recreatives, Decret 112/2010, Article 53:

Limitacions d’accés per a les persones menors d’edat
 1. Les persones menors d’edat tenen prohibit d’entrar als establiments o espais oberts al públic, espectacles públics o activitats recreatives següents:
  • A) En els establiments de jocs i apostes, d’acord amb el previst per la seva normativa específica.
  • B) En els establiments en què es realitzen activitats de naturalesa sexual.
 2. Les persones menors de 16 anys tenen prohibida l’entrada a les discoteques, sales de festa, sales de ball, bars musicals, sales de concert, cafès concert i cafès teatre, excepte quan es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyades de progenitors o tutors. En aquest cas, en acabar l’actuació les persones menors d’edat no poden romandre a l’establiment.
 3. En els espectacles públics i activitats recreatives on estigui permesa l’entrada de menors d’edat s’ha de complir en tot cas la normativa que imposa determinades restriccions per a la seva protecció, i en tot cas les normes següents:
  • Les relatives a la protecció de la salut
  • Les relatives a la prohibició d’ús de màquines recreatives mab premi o d’atzar
  • Les relatives a les limitacions d’horaris que afecten les persones menors d’edat
  • Les relatives a la protecció de la infància i joventut

Les persones menors de 18 anys tenen prohibida l’entrada als establiments de règim especial.

Les persones menors de 14 anys tenen prohibida l’entrada a les discoteques de joventut. Queden exclosos d’aquesta prohibició els restaurants musicals i les sales festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut.

És imprescindible:

 • Presentar el DNI o passaport o llibre de família del menor (si en disposa) i l’adult que l’acompanyi.
 • Emplenar el següent document i lliurar-lo en l’accés a la sala (Descarregar)

En cap cas podrà accedir un menor de 16 anys sense acompanyant i sense el full emplenat amb les dades de l’acompanyant.
Recomanem portar el document ja emplenat per evitar esperes innecessàries en l’accés.